งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “12 years of inspiration: The future of endoscopy” ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562

ซึ่งงานประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเท คโนโลยีการส่องกล้องสมัยใหม่ อันได้แก่ Endocytoscopy, Image Enhanced Endoscopy, Therapeutic EUS, Endoscopic full thickness resection (EFTR) ร่วมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมได้เข้าร่วม live demonstration และ Hands-on workshop อีกด้วย