สถานที่
ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อ
0-2419-9610-11

ทำเนียบบุคลากร

กรรมการบริหารศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์

รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

ประธานศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารฯ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ดรินทร์
โล่ห์สิริวัฒน์

ที่ปรึกษาศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารฯ

รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์

ผู้จัดการศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารฯ

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

กรรมการและเลขานุการ

คุณรังสิมา ชัยวัฒน์

กรรมการและพยาบาลหัวหน้าหน่วยส่องกล้องฯ

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์

อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Get an Appointment

Please fill in the form below!