สถานที่
ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อ
0-2419-9610-11

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

พันธกิจ

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ มีการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารโดยผ่านการส่ องกล้อง ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และชี้นำสังคมทั้งในด้านการบริการ การเรียนการสอน และการวิจัย

Get an Appointment

Please fill in the form below!