สถานที่
ตึก 84 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อ
0-2419-9610-11

ประวัติศูนย์ส่องกล้อง

Best Optometrist

ประวัติศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์
(Siriraj Endoscopy Center In The Honor of Professor Vikit Viranuvatti)

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ แห่งใหม่ ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๓ ด้านตะวันออก เป็นการรวมศูนย์ส่องกล้อง ๒ แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เดิมของสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกปาวา ชั้น ๑ กับศูนย์ส่องกล้องของภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึก ๘๔ ชั้น ๒ มารวมกันโดยใช้สถานที่ตั้งใหม่เป็นที่ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๓ ด้านตะวันออก และบางส่วนของตึกสยามินทร์ โดยยังคงใช้ชื่อเดิมคือ “ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์” (Siriraj GI Endoscopy Center In The Honor of Professor Vikit Viranuvatti)

ประวัติศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เริ่มจากใน พ.ศ.๒๕๐๓ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารในขณะนั้น จัดตั้งห้องส่องกล้อง (Endoscopy Room) เป็นครั้งแรกที่ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๓ ( ตึกเก่าได้รื้อออกไปแล้ว ปัจจุบันสร้างใหม่เป็นตึกอัษฎางค์ ๑๒ ชั้น)

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นวันปฐมฤกษ์ทำการส่องกล้องตรวจภายในกระเพาะอาหารโดยศาสตราจาร ย์นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ ใช้เครื่องมือ Schindler flexible gastroscope ซึ่งเป็นกล้องรุ่นแรกลักษณะเป็นท่อโลหะตรงและงอได้เฉพาะส่วนปลายกล้อง
การส่องกล้องครั้งนี้ถือเป็นการส่องกล้องครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาลและเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๐๔ ได้เริ่มทำการส่องกล้องตรวจภายในช่องท้อง (Peritoneoscopy) ผู้ริเริ่มคือศาสตราจารย์นายแพทย์อุกฤษต์ เปล่งวาณิช โดยนำเทคนิคมาจากประเทศเยอรมันนี นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเช่นกัน

พ.ศ. ๒๕๐๕ ซื้อเครื่องมือแบบใหม่ของวูลฟ์ ซึ่งรวมกับกล้องส่องตรวจกระเพาะสามารถถ่ายภาพสีของพยาธิสภาพในกระเพ าะอาหารได้ นับเป็นการสื่อการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นประโยชน์ต่อการเสนอผลงานในการเรียนการสอน รวมทั้งการประชุมวิชาการ

พ.ศ.๒๕๐๗ มีกล้องซึ่งได้รับวิวัฒนาการให้ใช้ได้สะดวกว่าเดิมเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรั บส่องตรวจภายในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เรียกเครื่องมือนี้ว่า Panendoscopy

พ.ศ.๒๕๑๔ ภาระงานบริการผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ได้ขยายสถานที่โดยย้ายห้องส่องกล้องจากตึกอัษฎางค์ ชั้น ๓ มาอยู่ที่ตึกผะอบ ชั้น ๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารปัจจุบัน

พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อเป็นการรองรับการบริการผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ได้ขยายพื้นที่ไปตั้ง ณ พื้นที่ใหม่ตึกปาวา ชั้น ๑ ซึ่งมีทั้งห้องส่องกล้องทางเดินอาหารและห้องตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอ าหารต่างๆ ตั้งชื่อเป็น “ ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์” เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร

พ.ศ.๒๕๓๙ เนื่องจากผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีวิวัฒนาการในการตรวจวินิจฉัยและ การรักษาผู้ป่วยโดยผ่านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาศัลยศาสตร์ได้เปิดบริการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารขึ้น โดยทำในห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ ชั้น ๕ ต่อมาขยายสถานที่มาเปิดเป็นห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหารภาควิชาศั ลยศาสตร์ ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๙

พ.ศ.๒๕๔๗ ท่านคณบดีคนปัจจุบันคือศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้จุดประกายความคิดให้มีการรวมศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารข องภาควิชาอายุรศาสตร์ และของภาควิชาศัลยศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง ด้านบุคคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถรองรับการที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศโดยเฉพาะ ด้าน Therapeutic Endoscopy ในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งจะครอบคุลมทั้งในด้านการบริการ การวิจัย และการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการ โดยอนุมัติให้ใช้พื้นที่ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๓ ด้านตะวันออก และบางส่วนของตึกสยามินทร์ เป็นที่จัดตั้งศูนย์ฯแห่งใหม่ คณะฯได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง Combined GI Endoscopy Center เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นประธานคณะทำงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ตกแต่งภายใน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกรกฎาคม ๒๕๔๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกโดยเป็นการทำงานร่วมกันของแพทย์จากภาควิชาอา ยุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

Best Optometrist

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ส่องกล้องฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 3

Best Optometrist

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ส่องกล้องฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 3

Best Optometrist

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ส่องกล้องฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 3

Get an Appointment

Please fill in the form below!